News Blog

Papa Franġisku misjub ħati.

IL-PAPA FRANĠISKU HU ĦATI!
ta’ Father António Teixeira (il-Brażil)

Għażiż Papa Franġisk,

Sibniek ħati!

Ħati li int bniedem u mhux anġlu!

Ħati għax għandek l-umiltà li taċċetta li żbaljajt u titlob maħfra. Titlob maħfra għalik u għalina. U għal ħafna, dik mhix ħaġa aċċettabbli.

Ħati li ma ridtx tiġġudika, tkun bniedem tal-liġi, u int mudell u xhud għalina.

Ħati għax warrabt it-tradizzjoni li tgħix fil-palazzi u għażilt li tgħix bħan-nies ordinarji.

Ħati li ħallejt knisja mżejna bid-deheb u l-fidda u ppreferejt iżżur l-irħula foqra, il-ħabsijiet, l-orfanatrofji, id-djar tal-morda u l-anzjani biex twassal il-ferħ ta’ Kristu.

Int ħati!

Ma bqajtx tbus is-saqajn “imfewħa” tal-eminenzi u tbus is-saqajn “maħmuġa” tal-ikkundannati, tan-nisa, tal-pazjenti morda, ta’ persuni ta’ twemmin ieħor, ta’ nies “differenti”.

Int ikkundannat għax int ftaħt il-bibien għar-refuġjat, għal dawk fit-“tieni żwieġ”, u għax quddiem realtajiet ta’ tbatija u kwistjonijiet mhux solvuti int sempliċiment twieġeb “min jien biex niġġudika?”.

Int ikkundannat għax ma tibżax mid-dgħufija tiegħek, u titlobna nitolbu għalik, meta ħafna jriduk tkun dommatiku, intolleranti u ma ċċedix pulzier.

Papa Franġisku, int ħati ta’ tant hekk imsejħa “infidili”, “skomunikati” u “mniġġsa” li, grazzi għalik, reġgħu skoprew il-wiċċ sabiħ ta’ Kristu mimli ħlewwa u ħniena.

Int ħati għax “l-affarijiet issejħilhom b’isimhom” u ma tinsiex tfakkar lill-isqfijiet li ma jistgħux jirgħu minn ġol-palazzi imma jridu jkunu ragħajja bir-“riħa tan-nagħaġ”.

Ħati għax qattajt il-paġni tal-intolleranza, il-morali sterili u bla qalb, u offrejtilna l-ġmiel tal-mogħdrija, il-ħlewwa u l-ħniena.

Ħati li ftaħt għajnejk, dawk tal-intelliġenza u r-raġuni, imma speċjalment l-għajnejn tal-qalb.

Int ħati li ridt terfa’ s-salib tal-Knisja flok tħares band’oħra, tibqa’ indifferenti għall-uġigħ u d-dmugħ tal-foqra, il-vulnerabbli u d-dgħajfin ta’ żmienna.

Int ħati għax ma tiflaħx għall-krimini krudili li jsiru f’isem Alla u għal dawk li jitkellmu dwar Alla imma jgħixu kontrih.

Ħati li tfittex il-verità u l-ġustizzja, imħaddna mill-ħniena, flok ma tiskot, taħbi, iċċekken jew tinjora.

Int ħati li ma ridtx iżjed Knisja tal-ipprivileġġjati u tal-privileġġi, tal-glorji u tal-mondanità, u qed tgħallimna l-qawwa tal-qadi, l-għana tal-qalb, u l-kobor tas-sempliċità.

Papa Franġisku, ħallihom jagħtuk tort ta’ dawn il-“krimini”. Int taf li fuq in-naħa tiegħek hemm għadd bla tarf ta’ rġiel u nisa li, bħalek, m’aħniex anġli, imma persuni dgħajfin, midinbin, nittamaw fi Kristu li jieħu ħsiebna.

Int taf li miegħek għandek “purċissjoni” enormi ta’ qlub li jitolbu għalik il-ħin kollu, li għalik lesti jagħtu ħajjithom. Huma jimxu warajk bħal nagħaġ li jafdaw fir-ragħaj tagħhom.

Kien Kristu li qiegħdek fit-tmun ta’ dan il-bastiment li hu l-Knisja.

Huwa Kristu li jagħtik il-qawwa biex tissokta timxi t-triq tal-“umiltà” li terraqt tant tajjeb biex turiha lid-dinja u lill-Knisja bl-eżempju tiegħek.

Għażiż Papa Franġisku, grazzi li ħallejt min jagħtik il-ħtija tal-ġmiel ta’ Knisja li ħolom Ġesù.

(addattata għall-Malti minn Francesco Pio Attard)

Live Streaming

Live Video Streaming on Facebook and YouTube

Radju Margerita

Radju Margerita

Contact Us

Our Location

Parroċċa Santa Margerita, Ta' Sannat
Pjazza Santa Margerita,
Sannat, SNT9040
Malta

0035621551435
sannatparish20@gmail.com